Eleitores aptos a votar nesta eleição:

Pseudônimo:

Total de votos depositados: 43

Eleitores 1 - 50 (of 101)   Próximo 50   

Pseudônimo Rastreador da Cédula
V1
V10
V100
V101 BJwiXAUfbAYYbNtZ1zN4Q5ttG9AmhcGlJOYrkDA/W9Q
V11 s5ovQnYPpYyflkcE0zz2Q/HYwEaHiTBKNjoxPybq2LM
V12
V13 0D4itcuqoQ9PVNekDoc5NW+7bHU7k7JnMs5l24FTb7A
V14
V15
V16
V17 wQ0U4Dl5Swi4B1BEREnGy0evQCY2x8R21Esxe8oAi64
V18 D5SsxaYRMDjapt3TQkAi5z0NxmGPZqzGWcDukHLflsY
V19
V2
V20
V21 tIHw39luYEUUiA9nanDUlwjzNxzXavzcuv2yuwwWkHM
V22
V23 h5aIUxZtqrw/PEtToGcjCOcmyqDMQjTYQoy+63eOzRM
V24 tGGD4lVjw7HoKy7meORRxTrauRaJfL5Ajj/ZC8tYYK4
V25
V26 gf8XsHvr07OFCLI2mkwCLbFrZK04tpSYrYkkBL4bln0
V27
V28
V29 d13nAXurBPtBTSN03QBOOhGf7co8uIUkpdyf6DBOpTk
V3
V30
V31
V32 WTax722CibeLNI1Ho81peh0S+EgVuSo3LlCrti5Mor4
V33
V34 q/p+A3itvvCVta/G0G2oRcFFkraeEhUGweS5ckI1FWU
V35
V36 0npzNNEq1iP4EIYHLztH77xwa8S+qv5kaKI83bHwcCY
V37
V38
V39
V4
V40 HQu/M/lL/HCMsXF6poAlE82PU+50QCdpI37PaAawVaM
V41
V42
V43 AqpJpZfK7TO2gHNshXcAofR97x06J31DQ5HY/+ai3FQ
V44
V45
V46
V47
V48
V49
V5
V50
V51
V52 AD8QgevoCymVKuQJlWlJ6rbGmOyh9SRVm9xQPRiQz3k
Eleitores 1 - 50 (of 101)   Próximo 50