Eleitores aptos a votar nesta eleição:

Pseudônimo:

Total de votos depositados: 33

Eleitores 1 - 50 (of 98)   Próximo 50   

Pseudônimo Rastreador da Cédula
V1
V10
V11 uB7u8jon/RElHuaFB3tnsZjhS7uSnl6sWOu3NbkrfNA
V12
V13
V14
V15
V16
V17 MfFKwsolOAMNxc0r5lqJTNURUReOacm0bkLTPmOSXpI
V18
V19
V2
V20 vweyAyQNcoSHXQ2zs3N/NP1b9BUecoa4cn1I4P8GkzE
V21
V22
V23
V24
V25 yT32/HjEc2tfVJDxjtkD5Jh0Snp+v6drpb9NbBoxnyg
V26 SBtZ0ZupiEx4iiX6xoElscOdJ7mu7ptgH0gT31OTDAM
V27 5MRstmzNJ7sCmI/CIbjn+Zef7JV74l0eowNPi6au7zE
V28 IJqzjfkrJoiKNyJk94jFmoihtvvlQ9lUVXGofAV1N/k
V29
V3
V30
V31
V32
V33 Cui1+IJcg1jPgjcnnNEqeQjMhGi4DMVJko5SIB0HeEs
V34 ufv1godszVyb9woKRT26CQWJnWlOm62POjQHmTXQKdA
V35
V36 FKpMdTfCx2Na7dYq+F7t0UCOjmWkobp07AzcjAqK6FA
V37
V38 WPgpbUT8nEjut6xWsnrEJwY47E2cJfiudzHQUbL1Oqo
V39
V4 aqhtjsZ50yJZNLLX5ko20Nl5aiBS2lJ55SXQUpwNPIk
V40 kuGiHSB1ksrHIaaJJOqkJLcv/FqOH0sn3g49W9ga8DE
V41
V42
V43
V44
V45
V46
V47
V48 En0QnSwl4XG1JX07SUvPNhh4erc99S51gDqlCwpG730
V49
V5 XC18ilz5bpTLYAnlGYI7i1UKkzKYccoBs0pycmNHPwE
V50 gFmDzxW4ccBN57Tqq04YFd5bjz+qaXAA7D1ISxvGLKQ
V51 YHIfml+AkGDxIqi8uc4PBc0c3b6M94kKUW9/ho57CEo
V52 g5COKGmM7Tt13KZRdXJSd1wukKAS7KlRGZqJq3pGt8o
V53 98hS9i2EzL5WJLYj1VaKQ8irDq2WxBy3+I19FVQxdG4
V54
Eleitores 1 - 50 (of 98)   Próximo 50