Eleitores aptos a votar nesta eleição:

Pseudônimo:

Total de votos depositados: 54

Anterior 50    Eleitores 51 - 67 (of 67)  

Pseudônimo Rastreador da Cédula
V55 MNgxg/Vs9Cw4mtH9avPx2lJMjxNARXrBdpcT1yvGgmY
V56 pSVi6Dategymt5/cxn8DGymZ87lZAjYBfRl60XR6NrE
V57 rJWb/tQ/Gq3HEE8/sAkJEUVardGsDEUi6GHIzl0u/Gs
V58 IzNlBUuH0x5fD2gFmRUzKPyc1Wyd1OvZF4byvZMMtLs
V59 wwJeuEr4R9BahNWiVAkXaczHBu+JJEcjgWYb+b9Kzmk
V6 wDGH0Zj7DR7WdBEj89ZqDVbHC/bdVCl2tZ1sYb2cGOc
V60 quY6CAPqKESE1uHG3mfjfqA9HlESO3KssbGgN4LO/jg
V61
V62 WFOd/JDjENUBE7oG/jwyFgyB08DnajXJtlende2Eak4
V63 4PHjA2KIUt+vCKO1zhMDPPJg7SbWK5xVq1DEV/ozJ08
V64 +GuBFTte6eOWEkpTHbesYLDLtYLXvPenzDnNsEHHW6U
V65 35VxhDuubtP1I5LYTX2LyTiy1FVrm0ZM73tOcmwN268
V66 jlcWFy695fQUFk5fnkKroUGnkxPfrWGUfdf8jCDEs3o
V67
V7 UqUiMKKto8Ep0XrsRvB7EaWspq8Z8gbd3tnfQbcXR1M
V8
V9 koyQbKvkd1ABIIvIwtRffERkUAUKBvf3hDHz20UDV0I
Anterior 50    Eleitores 51 - 67 (of 67)