Eleitores aptos a votar nesta eleição:

Total de votos depositados: 11

Eleitores 1 - 16 (of 16)  

Pseudônimo Rastreador da Cédula
V1 yBKdR1LbKiNlELd2Hk5vC7V+91ubCBRbwVPnwuJ3IFc
V10
V11 RZEPxyJeepMIkUhPAUYw98tvvLdM8gnlgBL/rSsOe7Q
V12
V13 gaSv8JSWTQqku8/pAdQqQviPrTNcyfXYu3qpQfntTLc
V14
V15 H9DmSBEOw3RGvCCrPuihY6vncF1vzDvOTK2Qz896OjA
V16 JL1FCZbiE/sFVZj6Sm8Gr6rKkSQjPXdnnLLZPERIx5o
V2 GYtx+lwH7BW0/GaNLmuWeItXrGlIUAcBtNycfXy8Wr4
V3 fjUcPeqISmGlST8zW3a6UZ3N0KCc1uKRQmWYeyhBVSw
V4
V5
V6 LLs0Yl6sdKigRFc7mOME0YAZFY6svvjz+XCD+84L3lQ
V7 9NqommDGVkHuASIis+QbHoAyi9hw4TVvSHHZc+JqW54
V8 TATPvVl95HYGnuQHND6mehtE20ZrGBNBCkrUa3vM0QM
V9 OxAEXYoHoPBkMgjM9mfuFmKR89LJK+WWMOfUM0RGRsk
Eleitores 1 - 16 (of 16)