Eleitores aptos a votar nesta eleição:

Pseudônimo:

Total de votos depositados: 47

Eleitores 1 - 50 (of 97)   Próximo 50   

Pseudônimo Rastreador da Cédula
V1 ne74N1MqtRlDjZcKBcjbhZJX//nehOo+7DZeI3Lt6gw
V10 ZC9O5Mo4sbxOHE2IMQu1BKkBQca+grXyBjxHK3BdXCI
V11 e/8yfi5oOet1zthUk1Mcf6EEL9FVm11h7YLoSnrjskQ
V12
V13 F5+RLihuSi8ZT4yf7nXACWHXroWobAbMiYgPsVurd8Y
V14
V15 YwebXmwOjVhjD7nyHVgZMvt943a0M84diLosWCAcijE
V16 vQBpCX6GDy8Uf2LmuG++E9xdwSqNIzNU2omLApKo6lo
V17 UTeW1QsxmoWi7FtflLmxkpyDNL5rWy6c15iXot3i6lI
V18
V19 1pXWqh4/o5KDp7L6Lcn0B1SNdDDUxKxODe3Rk1GO2GA
V2 16TVsFs+56eJVSCDuapnfaZdPWqZET1089bDlN6MbeY
V20
V21 7DeC1v5bevJtJUyIdYxXg204Pn58K5L09qre9nKayWo
V22
V23
V24 VY1cHxzVgOQy9/6oX9fJ1WJYYnCCB38/8JHqqMyRsHU
V25
V26 3SMEWHPj1e7nRVB317i8JfQM8HMaaz7/hTv88n67f7s
V27
V28 UmPdAxhoNbTioer50fBMeIHdcUQ1t+1uLeZ6eDFtOwQ
V29
V3
V30
V31
V32 R5n+jk9VPs0Ag7WnUVqFt6uk5HSyx24hlIQHLys4xdc
V33
V34
V35 L9Aud8JjWLnWYIUjiJ0ArHwr6CJtgzdVy+1QXkjqL0s
V36
V37
V38
V39
V4
V40
V41
V42 z6AZtUtPrjrzkIhk3xW7PsADAJf0rpGElxVz+Sm45PE
V43 vdaAJe0BZ5xFJcdpXwY8JiRzwPUOzmArAPUzYDjJBPU
V44 bzgkM+zSBWi9wD+5TCTkQh7s2cSFvpq1k7Hw5wnggO4
V45 DaUZb1qapLDltXRNOn8Yei5DnpNlooyIb/3wIl7P9R0
V46 tEx+BjL0xCItRl+rzA7vhZs+i+TGPxCI6GyXqbhnNW4
V47 Myj8V4r0hbwCIN/MpmcPTNgml7L2hOPg6Fc8D6LPtJI
V48
V49
V5
V50
V51 vhuFoTCOMbTZq98nakWiWWjSay2BWXvf7YeHA9aFu2c
V52
V53
V54
Eleitores 1 - 50 (of 97)   Próximo 50