Eleitores aptos a votar nesta eleição:

Pseudônimo:

Total de votos depositados: 365

Eleitores 1 - 50 (of 1241)   Próximo 50   

Pseudônimo Rastreador da Cédula
V1
V10 8yYERt5n3QQd6B4DHMMjMG/UBB3ZUxgkav+D/ehc2n8
V100 DCY+FMhfzumz1GKv76dT2+OXuS1HwvtLA+Z1Nd0FBf8
V1000
V1001 6yiJEbE8lMlXvMq96xsaOqKfHhdxRUSnZGUJn9EOpp0
V1002
V1003
V1004 2ef1OSg9pYsFxcEnLaqmhsaFV/vGHDvnCyg90zVWGlg
V1005
V1006
V1007 0ljhdpgLZJPaROnC+vMn6kKgnrqQYuyq7BF3+E51aIk
V1008
V1009
V101
V1010
V1011
V1012 vtEZVEeMgdbTxToTQVsSMt/2r9xAHL3+YTbsVli1Hd4
V1013 Q8DTlK3UagvZMtmBzE40AMIrilQFWHcD8nMxNZudYhQ
V1014
V1015
V1016
V1017
V1018
V1019
V102 0oGvv/OcBzyDVBu0x8kheoBObRkE3aL9TewU77rC/C0
V1020
V1021
V1022
V1023 YFlaAJeVmZzC18fojtZQLD1dj0C+YulXMBVoC6K5Ezo
V1024
V1025
V1026 lAscouQPdL9++0PWaIByjszv3hgigcEWp1cxj1WvX8Q
V1027
V1028
V1029
V103
V1030
V1031
V1032
V1033 0mQwRbvKOe6eKRYFTfw0i+AXrjlo7IUxjQdv2XnrlfI
V1034 S2ROOcVP35q1t3heSijAlqoOX32cqWQkK9Nhe5WQ6dM
V1035
V1036
V1037
V1038 /OkgnA3PC60GAaU1NRDRsdwCmeCSqwxC+ycIpGaPa0Y
V1039
V104
V1040
V1041 gWP3CTKEl97hBAoeVwFtVWqWD86dUBKaNkIixvmunv4
V1042
Eleitores 1 - 50 (of 1241)   Próximo 50