Eleitores aptos a votar nesta eleição:

Pseudônimo:

Total de votos depositados: 31

Eleitores 1 - 50 (of 62)   Próximo 50   

Pseudônimo Rastreador da Cédula
V1 fdI0lAGrVxo+Z/UkwuU8DehyN9a+plyH1KY7k+yAx1w
V10
V11
V12 fFLVTA1njt6XGyKEhoPJxYKbirFtQOGMRBSHpRmM7fY
V13 qgGWdPWAEUj5N6WW01Ot23f5C0xKrWuCA4sepShx+2Y
V14 /PSXSPH0KgeJWEx8p0np/ElfpMejRGC8hXw/Hh0xoi4
V15 LHkU8gJHzp1JN3AA2KzgxgYUyj6nREA/Nyjywto/5OI
V16
V17
V18 Y/j/QhIfYbY3jK2vC37rdo0RQS4olFR33qR+1c9VofU
V19
V2
V20 udig3Cb+4DYFwJE9dCP8NTwCdfyTC8Q4zVeVmUjkSm4
V21
V22
V23 TnlcOdbZ0mknNH/tzSXtEGY8NvRrv2W0PYaH16sG0cw
V24
V25 oCNKDkSaFpgNwnfTB6Nr7r2Puja93qbGbBOs16NSjhU
V26 9oA7oQp3y8GrX5zaUUZOgfLxAngZN3MPMQPALM3mKOA
V27 Lz6uPx+kgXf8ugIIVjp+aTYsE65yFBH7VFHog0EG4rI
V28
V29 1jDJD3BlYf+cpCB5gVbpcswPEaNEluGz3CbzzSDtQQs
V3
V30
V31 I6GYDTWJpjj0gy+uLAiN7PugY9Lf0ICt5B0ioPCQkac
V32 nqpWlZdMpSvvO4aLdoHHNX/lRjddpDZ8hbBc0iUrWog
V33
V34
V35
V36 icQ0xM+j2cih3MnsKKzWY5FKbENtwRu7icOe58TKIqI
V37
V38
V39 V46fxIiWB53i15qsfo4h6tBoTRGwlA7GKGI1SsWNxNE
V4 PpbvslC2aZB+67/9BHiXm53w8kYLknvYA+RfHSKJXlg
V40 HVJhupAbYLv8DjEm2+Ae0O7Nk1aC+dzL65885gJyskg
V41
V42
V43
V44
V45 MqLKsm5QHU5xL+ZjcrhGV7AoDeEfRmNfEiOMEAK2yKU
V47 B7eLmj9AsfSxOJaWuRpJVPnJZ8XKh1V9f5HsBZBWG9k
V48 pF/tEp8FB591Q8A6NvXNzw23mOWpB3Rn+sESVNh8504
V49 tHUl1wcppbG3t+J5asQVqBXu8ZxuujN/keOljlFw3FA
V5
V50
V51
V52 UkyFKvwvO3YMQsXEt+uF5EFCekgCgCrq+v7kW/rof1E
V53
V54 izmWrvB8/IDobZP5532y6GVLRIa3tT7b3wTWJXMHCb0
V55
Eleitores 1 - 50 (of 62)   Próximo 50