Eleitores aptos a votar nesta eleição:

Pseudônimo:

Total de votos depositados: 25

Eleitores 1 - 50 (of 70)   Próximo 50   

Pseudônimo Rastreador da Cédula
V1
V10
V11
V12 GLtX2rHGj33rr+0AI6H5rBKcrkVhi0T1dMX+2yKOBg0
V13 B/Wmn0/gVkWPzUzEYe+BSOVYjv7X5r67mW5+DJbHI+A
V14
V15
V16
V17 SFcVJPqliwpSfErrSd1H78VPfJk0nz6uo8Q5gYKqfGo
V18
V19
V2
V20 wJwQhFg7bL29hyCL+qULL+bg1ckCWNOzkCL9jG3DWi8
V21
V22 4azPPlRNXHqyHDNRQTJcbr83uoxiY+VOs3+tcH7jA5o
V23 +Ta9YSWim8jSrXKCRyya7rXETKvKYnxp/erziRY5XWg
V24 jAh7hEAwnRNgAA4dKXWJg9saXynnkCjs6dSHm0DRPPI
V25
V26
V27 9zVggshNIPTzKpJNSVdhU3nmr0PLjLYHjQAmZ90iH3Q
V28 ZWr896mdoIorMDZbvmeE+ErVbShbr1WG3vozbVIwZ2A
V29
V3
V30
V31
V32 1TA5hWGv52Xx9o3YPzvyiNCQjIgv5rRARIJ57KGZUfk
V33
V34
V35
V36
V37
V38
V39
V4
V40
V41
V42 eaBeNWk51R+L6xiu4M/65BJxH7GvJld/L3vArrlr1+o
V43
V44 EfhrN4g6htfcqRj2Q/tky0POTgZaxtY5qTnE/zN0apo
V45 d2MVA/LFWuW3TkR9Z2wJSJTEgJLQFl9QIPEYCLc965o
V46 rEMLc83fo5CwnNwHk/x+Pvjd7BuS3N7mGinkhJo33DI
V47 s3ECD5eOnhvLyC/W4sqYiYFTX+JM9DUpD4P30Sp7yNE
V48
V49 OIR10svMs8/QTKHOSmFJjrtQMZA9KAt827tCIK5UWm8
V5
V50 BEVYPEYrlumF9eVipZhy5ajXxb+zPsyZJmD8MfFum/c
V51 tzbQirH2llZBA4R68IjJopghfv7ZROkSFr9DgFJlWhM
V52 BUpMdZCzLPCJYvcLm2B0luwgOOniQSJ98OiXbnrh/cw
V53
V54
Eleitores 1 - 50 (of 70)   Próximo 50