Eleitores aptos a votar nesta eleição:

Pseudônimo:

Total de votos depositados: 37

Eleitores 1 - 50 (of 125)   Próximo 50   

Pseudônimo Rastreador da Cédula
V1 rvfK9eh1OxicTYo5n8Tx42K+4Ky0qUCdJoWtDKUqw64
V10
V100 agFon0/tc6b9MZrKpQkx5YXhA/r/GlssD/H6WV48U/E
V101
V102
V103
V104 QRlwmX9x2aFbemTmOcN1qyBdDktMAg4cYlGF1yTdoIM
V105
V106
V107
V108 6t4vSOT3cVs82BIgCZ/so7IoTCi1lc0MJstjwh3e9hM
V109
V11
V110
V111
V112 7brADCBGfy4+SKfN/v7o2EeX/hAZIqD3SB9aSnbPDjM
V113
V114
V115 kSsuOGkViQc2T1YAZF5tgic58qZYCsmsUBCDajK0pKI
V116 XZPCGNg1xm2XGDhzitrITTxtL/l56rFHx9q8Qg4B9W4
V117
V118
V119
V12
V120
V121 WBnx+1pTW5bsVimy6yFC4rPOzEe4lmGd+ixQu7UYtA8
V122
V123 sNXdMRmheJIpubgBabKww/Tk2UEToDUUne8bCEXZaoY
V124
V125
V13
V14 Ob5gFsnSZOWfwqisBwePfvKFYnUIvTYQCQNrN2NtgAg
V15
V16
V17
V18
V19
V2
V20
V21
V22 h2yW/Kzlw3tgavh8q8uGYk818KwoyuWl2RrJ+SHXM3Q
V23
V24
V25 Qm5W1eNdbr6ihTSM3RGZoEREPXwprSJdtM/9F2CIrRw
V26 raeQY0D8CLnByxkyot6taunlrDgTwjl682xtDnvd8lQ
V27
V28
V29
V3 FmFaeiCrj4/l1EdWnMiVD5gX34aslD9jN7rz0TuUoEY
V30
Eleitores 1 - 50 (of 125)   Próximo 50