Eleitores aptos a votar nesta eleição:

Pseudônimo:

Total de votos depositados: 56

Eleitores 1 - 50 (of 67)   Próximo 50   

Pseudônimo Rastreador da Cédula
V1 obvydJ3FxQSW7SLGFhFtE/8X7SJDqC3fclhZUdc6GbE
V10 3wYJbFfcipo7X3mHSWsv4pblteZO8O5ZpWdoMjXWtpU
V11 KNsATlYi5/+pw6U80bokvp/Y3aPXEo1hORpYp9vdsd4
V12 b9a4ShN0DlmzD7rbTv12qUP4gTBVaVl2ZO5civhrwr8
V13 OAPu15hERnu/ZI/idTs+WY7zkxjKKqEgjHdRS8WRCVI
V14
V15 FFqJOPRb7V/ld+C3pHngD5zJMcFYS596zI/1Tjm+Dnw
V16 kYl7yY2L/Q9n1YG13X7voORABQd9TbO2n/WlrRE7X74
V17 qCmm5kD+lHgET+cjEZJmGgV/lVqcQbBxh/pCEg04ygg
V18 EQZAGjk6ySRDYGzf9/WdA+RVqET85DhXOtkgOM4M0iI
V19 KICUfX1Mg6DkoFFXemjF5qNGlm404AOtDezAIkoB9vo
V2
V20 ILbwQFNxBXG5zwnE/3NTkSooK3yd89Gc8UkBfZST6EI
V21 XUvpfFhGZs7+X31Jab5HW+EtzVhcFNVGc4fDAXKUcbM
V22 WlC/+GzVhcOg2kRzWoNn2FtHRyZUgb153JEOm5IMTCc
V23
V24
V25 H54M7lNa/j7S/HS6RWr4PkVkiBuxQMgQ/YihzP0TWIs
V26
V27 zBl21gxMzQ5vpzypqLLuqD8/L3oTr0to+oJIfQ9pqpk
V28 19rrz7wRDDy6z1nPwNDWSuSMWjtgEcO0dPEtO2WnvkM
V29 qeW7z/raVDXvZhVy+Xf+BRl1jC/DWKqeX78D72auc/Y
V3
V30 Trzl5IwIo4xsHAWKr9UsaBCRszHRaBYjhkO26WOrIm4
V31 dl6w8N15T60tk1T60kgPsBM5vvLE5WGUj9WRDxLAPG8
V32 4w3s0jRsQ/QcaydqNUEP0cDbWVBBPv/DLuXDL8dH1Fs
V33 vXXiAEGVYxXcHmcon/a82Sv6SwBoiJ0UUWDU9saDF+g
V34 iGXau6YnuDPd2hp98XIsVkz+Yu3wBZXYN2M0ORekLxM
V35 LLZ9V1J43FMHHSHrYuvpwyHx0CEMCmosCR0tSnsdir8
V36 NVWgMjqw5aCW4xFRlrV659sxzX0RJHtTvz/KIaaFvmI
V37 bn8aCCa5at+NrvAJMTxvddtVz7+m6HTCn2mZyHAVmcE
V38 tsJj0cWMgXmAU81zxYPZFTyA2ifKmak6cRoj6If/Xgk
V39 kjtJREMnQOy6We2EPUfqXjbodGcK/wh38ckp+Mqbv/Y
V4
V40 fvRsbFAzi0OlodDUS3GRlhD8GTa6iVnmW0OvtGvo3BQ
V41
V42 TqnqNnr2Ej6mLtKlBaIUKQxzdVe4KZkkb0Zv50SVeOg
V43 +voYTgOFOtQM5J20UatrX+8agKlL3tJrbrwC8xM0tvo
V44 F5qvA/855TiDpOpgoIhroBRzmFEvchpkvQf3CtNj1Qs
V45 hJDLUYIB4C0rTELAughi2qKXzawRX14ovZd1b1Yz5X0
V46 K4/9hYxcWFCSsmBnBa6RQtGBpZS03K8VPCAE22oiV80
V47 Qjeah6rBwj2GyUAzVSlYTDkAUZAkxvCxlVywj8Lqim0
V48 Ct7hRhelull3ak4wz40ljZn9UXTBaW0ytfRuFgkhNL8
V49
V5 bAGn24JPz/eDo8VLw62koRG6U6Eyq5Doa6tj37C8QAo
V50 pRMU6gAz9DSzZLlEYfWsTrjyHwyb3IVWaV6N7SS3CkI
V51
V52 bbC2UJ0cCv1iI751GerI3PemzGjUakPCoRHdU7e4Sgo
V53 I9jn5AEvmkZhTWlTRKmAsPXImymoAprWwGw/jXeOzUc
V54 ZeLkMdrHgkyiEI2dsEiCAdtGn4BPdXZ7e1bgyrpx9iw
Eleitores 1 - 50 (of 67)   Próximo 50