Eleitores aptos a votar nesta eleição:

Pseudônimo:

Total de votos depositados: 32

Eleitores 1 - 39 (of 39)  

Pseudônimo Rastreador da Cédula
V1 a4ie71FaQwhCO9ql/FY0NvHlV0lyvwaPkW+r2bL3QdU
V10 Rsay6LmyNAP7iuwjhIt3ZrQFeAQxJtPJOgFULFag8D0
V11 KyaZQ1fcxaAkPupiCsjKKXv9zxJeK+LResA9Ij7pjfo
V12 rX+XRTJbKnaDMm7naGoT4SHTvDN37XlII5wsWXc43wc
V13 5dR/SmVtNZQp3FvDK4+UC6mUlAGJjJ7F1PQMO10QF1A
V14 zj7WdsN69xo50ZAGCS4WajhPjgqNtwbrPOQ1M1F5QRE
V15 UI67wP327kndmGl5gFb00ZYpyMfwxid3vSjSIPOO6Ic
V16 Antq9zQ2W1V0YBxQVNG+9txPbRex2xP7Y51NL7ycZhk
V17
V18 1qZJZipGcnh5ZemJFHLYOl9m2xVi0LKi21x4aN6fs+s
V19
V2 d5qpmSyIuIolnhKfQsg3pjpXIzuE/cWA/VWPOgF5io4
V20 V1QSOh6NPY2RIOYGf5e6xsTRFx0puO2d/I8ifXlUzNw
V21 Mb6S/ElOFNaaLzwh2XZbzfbBpwJo9uaoqXRUa25dp+U
V22 gPPubtOlb9NeZjioQkKJuAwo5WSjTfQdP3kesNhV+60
V23 SULbBx+PnCZ2+Em0r4zHjE876gOp+HPm4GESE1ByBeM
V24
V25
V26 3pvDopE981toSgH6JsEWj6Lh6xiCinakBaL6K5gYDOY
V27 aJLzVBPggWagpNXQZgmRnRfpTSMUFIuF8dRlT//xBg4
V28 wrtLwaSRODHy5sAE22VDei62dH7Nc5+AkPseVtzBUek
V29 5zaX7Hnnm8lNyrux9NB3DXdnTABEi/hC1f4t8Ym/BMQ
V3 ynA/elzfbuYFdqO1EUi3tEQyHv2K6Bl4siJjwrvZsFI
V30 jDzR08ilnMpvG4ywMAb1ax7uvrwWi1Maut0wMiY13EI
V31 0aWKM2OT6Oi10tCLg24+V7Vh4nhoG6QKQIIDRe5oZRo
V32
V33
V34 An71dAEmSdkagtAIhvfAzNfhJXwZSMez6fM6EZakRvE
V35 OLzGIO81uvR33OBuv2erBLQicje2++ZpHY7MZWbwUHk
V36 d40VcOMd3qgwBlf+riOLczNMcXkUoUPtAbcBVJqUYwo
V37 mqz45HbJzsRRiTyU9bOGsdeFC40lj4RKkjsz/3TDebs
V38 wafZnpzktLHaSNYFLCotThdmAYAqwOAahEl5k4rYkzU
V39 Q1IeDUKHeAZbCGAEcEEthJflIuT38M+p3i1G+UK3ZPk
V4 fn/3PkBFP8acnAi56zg8COzjTMuw4aB4Xit8x+3UTDQ
V5 CflaGLnOjjQ0zCBe9zSaHMtCDS+bYvNsqrDGZBY9KDY
V6 G3n8GBOc1eCMUEbJuJx2HyzKX4H0WQA+9IUeWtqv46g
V7 /lF2Oe2sboOmZJGlcRPsyrw82cUjXQLqx1yA1d4FtNA
V8 XwchA64SgfOxPpOx+bLOFOxPff9Kupn5cY+Nrs84TVs
V9
Eleitores 1 - 39 (of 39)