Eleitores aptos a votar nesta eleição:

Total de votos depositados: 12

Eleitores 1 - 17 (of 17)  

Pseudônimo Rastreador da Cédula
V1 wUe9Vda3ZujKH9YoR7Gg/ttVQUH78jEvm6imdm0Ns74
V10
V11
V12 qcSukFQLjEh7L9a4wcVD/k3178rRDwQ6uRJ17D+1koY
V13 K0dXLyInKfHeEKd/VpfBuaH2hW5WawYJ9TQJVajA8jo
V14
V15 9kOnHua1D4I7DU9fsv3KKjtYTQ1Zded+r1L0VrUAmBU
V16 q9+hZVb3IvuAIw1JRW7A0FL2Nbp2WVU562L8Jw7DT3k
V17 Pg4XdmxZKeYzHTPUaRo+VZYGf65gn0SWZEEmKjgs4KY
V18 Esp7mkFsCGNHczTKsMhvG9ybLS9O37fhggnYxGCJO0c
V2
V3 nbV6n+seBKNCWuTJ6CD5Bs8h/sFVuNz4TVm96aywoDo
V4 SKVzZNOn6kIhy3FT7zIvD7Y/qZJChBcfWtFG+2gDapA
V5
V7 BU4yur6YQ1OzAwmrnVJ6ZTVN6GMZInz2t7byulHKi80
V8 dFpmUrL4SG9uWmw3qa5LaMeKTb9RQ1pKy5UdzcTQ6UE
V9 FMprA+6WeoJUCK5/Ptm+gRFprqI6sUCRAguPYElJvUY
Eleitores 1 - 17 (of 17)