Eleitores aptos a votar nesta eleição:

Pseudônimo:

Total de votos depositados: 21

Eleitores 1 - 50 (of 98)   Próximo 50   

Pseudônimo Rastreador da Cédula
V1 LQTnjtBsO9CBcH+M0v2LQli8/pHEFAD1tJTT6RiXbfw
V10
V11
V12 OmpnNqKHt8PK/ry0Uk0dljQeEW7IUfcXVT8mtNVn3ZQ
V13
V14 ERn1yvnuVO1BKSlW7SNUwyOyO940O/q53PqEBHNrenA
V16 RH+zzMqXspCVse4c14DCQJG+cUSgVvM/XcfeRktOGNQ
V17 l70PON/TwPYZHk6w/Wx9qGevlutGU2jITXspKF2Wrgo
V18
V19 7MxrqmKJLizGYKoPhL8n+xwWQAk/Jx8ZAvl7shkB5nM
V2 OwQTadgoytwC7K5+P3I+9zWpToRnxeU753Q67dJYjEU
V20
V21
V22
V23
V24 gifNtf2NTTaJ/aOxJdQG+iy2SS8vfRr5rzyfpHv8mBs
V25
V26 xR6L7ooLStT79hXoWz8xr8cz6qH7nToJa6yHRRQLlr0
V27
V28
V29
V3 f50JLjK0MukCa6PqLk9IMfcvlfb3JUIfUXGB4tyPzVc
V30
V31 FKUjZAavAx8T4YZbVgZQavfv6hVBN4L8zXCmxzOv3ho
V32
V33
V34
V35
V36
V37
V38 BNnwiyFkkmSLdJ9+VowTi7RxYaymxea9fuW7WP9cXbQ
V39
V4
V40
V41
V42
V43
V44
V45
V46
V47
V48 eaBdYOURbORbeA2wGIoW6ZE1CWVNOFQCKa/Zw03vBj0
V49
V5
V50
V51
V52 NFQAIPfJf7JT57w131uD4FmdhuuVpbG27YoHL8jKZMA
V53
V54
V55
Eleitores 1 - 50 (of 98)   Próximo 50