Eleitores aptos a votar nesta eleição:

Pseudônimo:

Total de votos depositados: 12

Eleitores 1 - 21 (of 21)  

Pseudônimo Rastreador da Cédula
V1
V10
V11 1P6ZvkC15y2uhMKojCp6PEwedUMS19qukb5RKRHGZl4
V12 bgP8C6GiBEUaLcYPucysRcpCbCVBSfJz1L+mtSQAg4o
V13 AQCnn7pp22/6DXkM3+fBPBGXJVIuu4Edj5HHhB/gtDQ
V14 5dMFHEkJn/ujOhHYHao8MsxSvlBRT89+uaWp5LKOgZ8
V15 x8pxP4BK06gPwkeNSwUjMQQsmFVNM+4U8uKOWC0vP5Q
V16
V17 wMclaPcbc7mQhreneTevw6OKMtlGpCHaIemZ4ZQsaE0
V18
V19 OQWl/32bijKASxoBEBKJa2X4hlJRpROjDjHUi+5Su84
V2 myw6D3SkN0iGZ8hgN9TH2Yj00bNSjEskM/+yCXGBFzI
V20
V21
V3 UiAc5ElntBV25/Cy1RVUOhZs+jvf8rIMovaIah823yA
V4 Xz7+bfijxTKgFEtjgf4lRmD6BNW0BJSve7KukS1wiyU
V5
V6
V7 RpM2EyYQJKJdu+AwemwJsVlK5onZwJziW7SLym9PMZI
V8
V9 Io777BgvJddF4erDwDFKaY6C9lYmzfCGxx1dt5xt4+U
Eleitores 1 - 21 (of 21)