Eleitores aptos a votar nesta eleição:

Total de votos depositados: 9

Eleitores 1 - 14 (of 14)  

Pseudônimo Rastreador da Cédula
V1
V10 hn/BFZWKu2GjTuQ+sZubenaYJcpLMc7YW5n3IX35zIs
V11 pYdnhFeSpD0Gp2Dyz+EI4/SOtYfHfCl6CAnCB8Esae8
V12 /zvEF2ithSOMHZsyGH4DwUNUzk1Z4UOQbz6Gx3vmW+M
V13
V14 k601Ks131cGGlITNMJJnV1v3iq0OFvJRzAL4RlKNaeg
V2 O0ZZ712wqF5V+aBh4qjTpDOxKb5MWZYhvnKmE4CowiM
V3
V4
V5 kVsTEklmDRZt5zk+MgnbwuQdQObMjlhry2EI73kT2qc
V6
V7 3AcXM1U5tfsResARBndedhAk3PcaiBF5QGGcv9tWj6k
V8 HGz8xLRLxFzJfiGb5bah4xHSlcHEw4zifrB3dgaoWPA
V9 FaP9mk0hzBugv8ajX63rnSKK3PlqarMcyXXOGN8chpk
Eleitores 1 - 14 (of 14)