Eleitores aptos a votar nesta eleição:

Pseudônimo:

Total de votos depositados: 18

Eleitores 1 - 36 (of 36)  

Pseudônimo Rastreador da Cédula
V1
V10
V11 zNAgebwQHwepq+S7Su8X4BQw0hmkt8UgySxan9ISASg
V12
V13 qPBCuv47UyrADFwNntoQxVkfC39YA67SjCv4xHSOTWo
V14
V15
V16
V17
V18 2zLY6z+oUumEIk86p7YpDtKiuK0l3phsM6vVEepSbcE
V19
V2
V20 wvENr6qEroGm04Fd8aCDtwVXZEWtmbs0jcsJCVheis8
V21 SWs+YTUaoTOU9NZlISAWaDERJiMN9syfi8eN+uPDK8c
V22 ZTMZIC/tglCpT05stiSDrNwjZn2KA8iGIgSijj6Gcj4
V23
V24
V25 anvRbdFG4wA3bZ/nFfwYAW7QoqBN9fWjWV+f3ZpHAcI
V26
V27 /mIFMibkNSvk425bkJ/mdqHFmgAQzvHfSCxqExIWOww
V28 OpIdEZBW8+uf5K7qyaIAk3LrrBysbqx1I6vGvNOJwyk
V29
V3 67YHScuOonIkzzY8giV1L3iGCsX5Jmnd2l/syWRGdfU
V30 nIEMiOTkarnMwWpFj/nKlgoqumRdJXMqfTz6tcvusak
V31
V32
V33 o3BV5J8aeOvfBs3CzcG1n2djMq0lGSJEb8MLDmumOK4
V34 WRb3ETujIgH69VB2bKb0C4hXvFUDkBLxqMaSt9XjRMU
V35
V36
V4 v8BPQKx56bKJbjZVuUtyHhzXD9Z7uMlI6geo1Yf8Oo4
V5 1F+4we6hTfTemRpMHs2ih7PGGQiJtYQrTj9FvangZ3g
V6 kpdkiVyAhcKD7r9XdcUbADg+ajcAUCb5eoRrHa4yQg8
V7 aeshOsA6sjB8+lYYuKEhw9PD2ATCujWYIbPC15/Nk+k
V8 XgzT4Ina/eMuzhH9gnA1V9XnqohF2B66Z1bcr1nvr6Q
V9
Eleitores 1 - 36 (of 36)