Eleitores aptos a votar nesta eleição:

Pseudônimo:

Total de votos depositados: 414

Anterior 50    Eleitores 51 - 100 (of 1979)   Próximo 50   

Pseudônimo Rastreador da Cédula
V1043
V1044
V1045 GmK/4QXmXNix5tvnufKenQLiik5AMuSSmPfz6zN7LZ0
V1046
V1047
V1048
V1049
V105 aqfE66FzXAQMTxBLR/AEnwiOLIEHjWtO47OfIhrWdjk
V1050
V1051
V1052
V1053
V1054
V1055
V1056 hTX/0Kd11xertlnTKIs5YcKmx46C7O7mpB1I+XoRWvc
V1057
V1058
V1059 jodqAhLJdn33KeCOnPYfUeWaJBB2vtoAVakmKPrjgjE
V106
V1060
V1061
V1062 RhklglM6kMKkojsmAhw7foJNdnVeYnUTCxxvYNG1bPk
V1063
V1064 x2u+kqeLN8P/cDjCkPMzKIMbo9fRvzsuT/slf5J2/vM
V1065
V1066
V1067 reD9vFsDEQKd/DQ9jTGT/8+nu5ASBKh+cz8PdC0waaA
V1068 4at7fcGuOIhMOgYzMQfeSANGcYLDmWY/NDyaqxDkfng
V1069
V107
V1070
V1071
V1072
V1073
V1074 iHmXzbaX9dqX1+4EypkE7hTKc91pWVDCO0jZ+0Jw6OA
V1075
V1076
V1077
V1078
V1079
V108 1hSJS2eM1LN5C07CD/zzR7RoBIp05Kk/nI51bWvOFZI
V1080
V1081
V1082
V1083
V1084 yXNlYVdJ0mnjdqXBtWqr65WzyqgqbZfhKeNO5tNhxP8
V1085 24Z2GswDo6VdP+RKx7oJ1Ot92uU5GfGm/fYbNS9Io5k
V1086
V1087
V1088
Anterior 50    Eleitores 51 - 100 (of 1979)   Próximo 50