Eleitores aptos a votar nesta eleição:

Pseudônimo:

Total de votos depositados: 13

Eleitores 1 - 23 (of 23)  

Pseudônimo Rastreador da Cédula
V1 mJ/5Vbwj3zNChyY+ZsZGYW1iPfwPAUNJo4G5M8Dg9x4
V10
V11
V12 k1Gi8FD/FMHGYUEEjDoiIjdH+KkJmadMm3DySQi0q7k
V13 a8YdQpPF3inRdjmQitU+RoaVgtlfjYFiMB/U+npo6go
V14
V15
V16 q9Mk/eZc0z78NiwQGy+BC+RzseB947VI6Fv17GL4WmU
V17
V18
V19 oF2oB1KFXx27OleNDDReVEtzm6DxlxdDt/50DGJ4kEc
V2 cXGKrSpmxzoJJ0300h7tOwMd0sCayGe/Dzx/iufYfAk
V20 dopy4iQIXSmtNVAOBQccWAlHab10IJfrcI+oiSJ7B4w
V21
V22
V23 saVex/VNGbxb4PNhNdZ9HVNFksEcYh/Lfns2tJy6ty8
V3
V4 jt5GJzlhrYoL5bbG2GzWpIYyXYpR/yqIQGNHmahH4PU
V5 KsQSNJd8Q+4bHowlJ0xAo9Uu0amWJas3mA+eyDMGtkI
V6 3DUVgXHbw4Pjn4LFMVii9ZraAjlhjrm3mFKqA2knsyA
V7 QzRkUjvyEfmOUIZf95ISFO8E7sdi2Dc0RU2tFYSTRwA
V8 fvh9ca4KksUxxxyk7n83OTUjnqnqxP7y2WEbf9mBlKw
V9
Eleitores 1 - 23 (of 23)