Eleitores aptos a votar nesta eleição:

Total de votos depositados: 14

Eleitores 1 - 16 (of 16)  

Pseudônimo Rastreador da Cédula
V1 0lVBwOVBrx3dJzjFEeem3F5+euIGGczt+CZPJF8MZbo
V10 9HiDfGU0QQiPI3Q0+avMa24Z2KeMvZTx9xyGh4ugY0M
V11 TqByhvm/QsSw4FL0VqNOrwmp+Nlj4brCNbImHwVCX34
V12 GbOju8NB3AlgRC8YNSbmHrk0kvLnboYs5GpbCO8rhU8
V13 v5yuSf9Idw3bLAm5tpXiY/5lLuz7KtbU7aGmMPvadEg
V14
V15 x54pZjMosqly4yPrkgaKwGoUckrbFiRVhysLJ84q3vg
V16 pWFQdlbGE7MtcUZN0fjhcIP8J3eeL2rVkbZ9nIbZrXY
V2 QlFP79J0TnbCu+be09X6IwHXUwrH7sZkWHrV0/I2ysI
V3 W/sbcpYthmH8LYMkMZOfARg+jhigq/MuuzIYZRo1abk
V4
V5 jKpEr0+rYYLYo2CaXdShU+JES9vqGT/Cqjdt7wghaD0
V6 6dqq2EFReI2222F1RxmILxt9lDOPThqFkEmTVOOShYM
V7 znRXpjme9V9v2U2+Mx1+/5FyJcaNrQ1XLOwiC2wBDZ8
V8 L7BZn8EDRlD4XkJZuymDlmNDVhmshYEJpQQbaLD8z7c
V9 XQeCyTyd2rlqpQtINZgX0bgw9j8cYfN/VbJuiGl+JYc
Eleitores 1 - 16 (of 16)