Eleitores aptos a votar nesta eleição:

Pseudônimo:

Total de votos depositados: 24

Eleitores 1 - 50 (of 72)   Próximo 50   

Pseudônimo Rastreador da Cédula
V1 izQ6+yenOP1TOjV2qYeknez/wJKAYHYSYN7qQMl3zJo
V10 77NA0Yzujs5sjJLCbV/lAb8QKQEwXQFxjWeqHiVpHag
V11
V12
V13 bqfQbvEfGXBZBE8vltDHjvX+Ocl3oUZMDM9JUfxHhMk
V14
V15
V16 q42qKT7wu1px0JurbGeyTu0b+PDjsnGFDecC836hbOs
V17 51gzzuzzgE7oSZJz6F+NzV84eiDqxp2aVRleAmA2UO8
V18
V19
V2
V20
V21
V22
V23 /XF17jn6B+KeiY1ZE/hQv9UGFJuuZMzZWPPqIEUNM18
V24
V25
V26
V27
V28
V29 uzQDiVaDowSvxZcpZRg6KaMB24x4osXyuLH2vdeEjJ4
V3 VbqYd+myP4KquVLuzK1MBePlnJSb5AeT4YJO3fQCMAY
V30 B908ycWGAiBx962grSIOo4QDoEfBjnK76MYMdwZKLto
V31
V32
V33 BsSVEaTe02M2DW2/X0P3jK6thsZa+9hNm5Id5/942xI
V34 KtgWt11s51v5iQrJZCFRKTxkpglGKG1+q9FJyE9Ql+w
V35
V36
V37
V38 kftBWfnN8gM1aCmEuR1rac38JorzZMKHKmskCtEBW9k
V39 4PYGBcZqEyDhmZoakzZwtBvD84n8dnlQc7Mj88Euw6M
V4
V40
V41
V42
V43
V44
V45
V46 A4EYPnAFPzt9WLcSs4uopjwosOAC9GyhVxKN8JZU2Nc
V47 kjb3Dt9YynsNLURNfz0NUtgbnkBamQqddcKylTGyDSE
V49
V5 R8jh5OtVJ+AqG7hQQ9renMHzCLQolo3fvw1BQI47VkI
V50 FT0Ropi8DGhLtzyt/1juE2M1iLgg0cYG+MKxkcBMKag
V51 RJyeTXZ0b8cPclrlE7DG5ZrJyj9WfL5U9mBs/bgQJPg
V52
V53
V54
V55 tXymlLNQEUHvsUr/8+H3Y2ZSR+8u6qnVocozcuGDMTI
Eleitores 1 - 50 (of 72)   Próximo 50