Eleitores aptos a votar nesta eleição:

Pseudônimo:

Total de votos depositados: 62

Eleitores 1 - 50 (of 188)   Próximo 50   

Pseudônimo Rastreador da Cédula
V1
V10
V100 WlDp5IzLfTo3FLWRdWMtbAAnwvOzwSWV1zTeppHpKPM
V101 N/0F0XFnWJ5sgo6EyYmu7WzM5ZcAYhwJa7IozGG5DUQ
V102 G9T4y/q1YlpptHdIj5RXI+qnObWD466bcHTUvTnO/wQ
V103
V104
V105
V106 nBQCt7QT/uzicSQHAzbIjPG7hvXRDlY5lWSqcqCWHQ4
V107
V108
V109
V11
V110 SLtfQAdo1BuKZJwRQSlGrEbIhzZXWrPAIdxEjGbLoBk
V111 ZjeTRbLZp5yyeZfaUwDSqxVy6lwsYe9DuNaJp3Bj03c
V112
V113
V114
V115 URea5kRs9cljLppPAmUKLFyHz/f18A9LVr3Drd2+Y/U
V116
V117 kuCj2jBkLLnRTVC4mXe73HrCeugcdXZpzOc2azORW28
V118
V119
V12 mPgTIgv8MM1fylGrAisDI/qoIIA2Ky1JlVa9ksHbMUw
V120
V121
V122 MuTlna/wZjQVbEOLzsx4KHev4h+CHAredsROVHmMc7Q
V123
V124 DDsAHhyfPDW7PXJF3Z61jJF6y5S/7zCOYsdIMW/CCtc
V125 W8zc5d7cNPIrgGQJVMV7/MBm4rEVu4nFfiwHHwh3A84
V126
V127
V128
V129
V13
V130
V131
V132
V133
V134
V135 EY/3ZBKtBVdrX1NvReHrNjHI0/rPq/f4WFFYW9LPwdY
V136
V137 EqgQm0yFO00vuGPNVjYUibx9LeGrTsvJyhM42I7XMvE
V138
V139
V14 wG+7QGXdV33GBSvE56atROWvw7GSNQtJ1V8EuY+qbkk
V140 nhuM7H+FrKDeYmfHwYspV8DUrL8XK9qItp8ugl+JIkM
V141 vG43frlj5X8QOmY/ADPiSpuYi0nVQEqtppbZj2HFMMs
V142 dKuXo+KYaIZtusQ1PdF+epltzIKc/DAUFAy4XUrMAiM
V143
Eleitores 1 - 50 (of 188)   Próximo 50