Eleitores aptos a votar nesta eleição:

Pseudônimo:

Total de votos depositados: 14

Eleitores 1 - 42 (of 42)  

Pseudônimo Rastreador da Cédula
V1
V10
V11
V12 4FjmCFfoVHxQwrWu4ZEW66ZF1xbM48Fq2loSZDM6utg
V13 NKod+NE24IJfBIgd1977S6q6eLJY84usjGImpHWWIoQ
V14
V15
V16
V17
V18
V19 wUGisSfhslhSwNtRMlarSuoC+ohAHFADUJTqyUt+zCg
V2
V20
V21 6i+Vkij1SFicNUTGXhy5lZjVtWzA6Fgs+S5LvQyJN3k
V22 Z5QmJlwwPmUh6am2/a97k7dziNkxcWaMRJeH26ONYL4
V23
V24
V25
V26 tCTQcWG2RUMeukSgOTLgQhsImnt4YrMOcUrAAqCd5WQ
V27
V28
V29
V3
V30 cHtzug4W8UQG9n5bkzEyLXBgDCPxfwEZEFdiYr2r2Vw
V31
V32
V33
V34 HORB9fv4rN2Ly+h8EsD4RqHdhhRQoZlHA5haqHV2HfY
V35
V36
V37 f0NILfayVkrbOy4RgEc1oQP9UVkHvyikdS6BhWjyUao
V38
V39
V4 l7j7kcncMM/3gkeNh2UOWmarE7iOnD2rpXx8Qf3ZtpQ
V40 vMrdPiAKqxYorZ6DTeHJl54oRLH7Al+zKwmdhoNd0Ds
V41
V42
V5 DB9alwWWH3VMXGVuOnCqjYeBxuPG43EE9pW26ZLpeOY
V6 LcToAa/8tnKSk8NDD/6f/HJ2Y5U1kgxKXSMiZk7uD+0
V7
V8 O+e/HI9YcWD04GsnMLl94RX7ocktuFkv1bnnYMunJjU
V9
Eleitores 1 - 42 (of 42)