Eleitores aptos a votar nesta eleição:

Pseudônimo:

Total de votos depositados: 24

Eleitores 1 - 50 (of 50)  

Pseudônimo Rastreador da Cédula
V1
V10
V11
V12 NYw+RsboIue4S8RlsdlfTsiV/7ngFx0hOUdfRYUC31U
V13 3MiodFuBvLR8yAIXmfeam3s6Ozrc4uwUMSn37sYXLx4
V14 r0JZNQ4bo1BxYnOVCdvscqs4HG9GzSS/9lOZDNlXtpE
V15 C2uViaU7gWOyna96zpZubpjMwF3sYPeY/tMVdLPYMeI
V16
V17
V18
V19
V2 mJGtNgrnplZ0+FcFcsE3qYQ8tFh9Au9dp61vA30NiwI
V20
V21
V22 zfFhjR+oj//2AHFcvxVFQgN5K0wa41hNdn6cziCgDOU
V23
V24
V25
V26 AXZWYgdSld140nSjBOUFkyFxhfypdgTlkCz6wFQaOI4
V27
V28
V29 pcol87fMLP7MXGYRZuL0XmXLQdoJdGSk29Wj8Lwmvwo
V3 nmLnvDMRsrwMKlQjhxnRR07k2jzuxKisbfkXQko/zYo
V30 xi2Wa8a5V6kd0a9R/oQaLq3PURx+7FOZCm2vsx/cOTU
V31
V32
V33 icMulISjytNP+lYoBOUzlxSUP7bQ739Q3IgB/M8Yrts
V34 D4Vl02rUgy5cw/LdkrH+SkjOO+3H3NY3JfNHc8TfkCI
V35
V36
V37 6Wc0i9hyRCAqSVqp688yCNlpcgE51crG/vaRMbp53lw
V38
V39 8oCpLvg0xLY9Qp+uhEuNBIOZalfvbSznoeyh8Kn5TN4
V4 i6jqm1Ob3dXrHe/ZMjyBQhXi5hXcrAF9Kmy+dnHx51Q
V40
V41 P++leIqatc8DgWlbGOLxTFZQ3kaNnhh4HlZX3jpQJp8
V42
V43 QQzjZvsZWvM1Rmj2o5o4K/0+mRDiUyD+5hzLQQoxNCc
V44 IfSKOtNZXTJ0x6DCM4qJsocpa12jD2wTcDHOo24y4Xk
V45
V46
V47 pitpuAGkii1TPOiAU8wCPm5+LPDhGha0VvSVcXTjBug
V48
V49 v94u94ybUmOwVtPiZaJ4pDxzyvYg+McCu9TM6Gt84s0
V5
V50 v2wXLXy3JS0y+4EXZoftDx7CLzGHnZnUHO8/U8yDDFo
V6 8ZB7CHonymZ93DKY5mjdlG/rBY21qIqvXpXThgfNfNA
V7 tc4xOdJg05/TkX7e6yE9Ug2yajf7xt15iKy2Ec8CH1Q
V8 6IDJ0oDDAB1fHmTj9ttIuCl9GVHhnLWEmhDgMAaVuWs
V9
Eleitores 1 - 50 (of 50)