Eleitores aptos a votar nesta eleição:

Pseudônimo:

Total de votos depositados: 35

Eleitores 1 - 50 (of 52)   Próximo 50   

Pseudônimo Rastreador da Cédula
V1 ZntAbuuW47hQSdmLUZM/+S5hTWP6QrtoXmaYCtLRTuM
V10 ygs3lbaetBbxfndERBRI5r5gIpoM0TrKZjixepg19NA
V11 jfcntzmHphuU1k+/MXrbVj6nTkS/ZucsZ0GlkIijqJs
V12
V13
V14 /Ufa2vMrfK3SPruchcapjM7BNYnds939Pmo84phAmoA
V15 XHBASbUcVPjmikSjYJlFnpq/PwC2kaN+Niz6sVFj1lw
V16 FgUlCnhQJOk/7Sa4BRZtKEm85+9OJjQDfzk8v3Jy05I
V17 sPk66+vQ3T4oTnypVPlIN1SaNXAhu5mUeB2OP3xPkDo
V18 /65mGXbGYfooXvpNVAUOIIWGbMMjpx4wAL7jITTCt2U
V19
V2
V20 60fcEjgMUgwuVgV4Y4vItag9xysIIXh3+yMPCePdXLg
V21 S8aUFkcpmBf9Zh4Ic+Pt+QyrwBu4+smFPklbOQmrajM
V22
V23 6Au/GIZC5NXfU1hQSWMN0G56vw6jnKp1fK39PzVdSwc
V24 C66wZ9pqj/ZIePgLqai6mcdKgLYxdobSSiRt0Beos+o
V25
V26 O8Mi09k+w0azeAlIvUw6rASwj+0e+sgLh36x5EbL0eA
V27 vFMhoyca/Zm+1kIlxU6UIdIBMyrOOJZR+IOQkEI5SxI
V28 igxqegFRNnoUqNwJE+QtJtaE5sCalWDdQFs7BSWw6P8
V29
V3 8pgZeLWqf92/lVAuU7vST+tKpNpVw/P+MK9azzmsx2g
V30 WRKxak3NdK7D1ERkfF7CU9pePe9tLDP1reu9k4leDW0
V31
V32 W6gIBKEUSPgGePlvNbVXQ3LUhEFZOk3wzThk31L8NmE
V33 3sNEyCiin3SDcJcAMwTVGCEGKSrfDQU6g0R4yYibgvo
V34
V35 ZMcS+jAdudQYcRYQa1dvqQlw+YTYVefvxjD/B/UCAo4
V36 63DfGpSEICxyN6YS6ZDhXoiRNp+U8i+q6+uSqigmkvU
V37
V38
V39 O5XQLxiQkBAGYiTo7d0Hvs0+EOWBhf1oH+okDjRuMBg
V4 2jnK20IYxvKYZaWr61VTQk+EgovPZ1A1LExawhPLq0g
V40 MikCL/+ZBCozqmcKyeQE8BtV10GXnmLlPxXQgE+G0VY
V41
V42
V43 I5j+UYoX8dkRfxIcsg2a4ZgDf7fKLn07agojcqBcH6I
V44 O0v9MP5P0kPhazg8s2KiwOOh5Vr0QAMCCrHqyeef4iA
V45 xLE/dg1IxkXPpe93ne7Tv+TE1Ut6xWaQmu0KANGYvTQ
V46
V47 Wahwti80deP0CrcwPIcgSgOJ2XzOCb+7QFxbPZlDIjQ
V48 A49uMWjP8K7FBvLcR0sVr16WRuRiSerfGZAHEhwdYPw
V49 XVYgRIxX+2fqaPyrnD9FMB9mpCKivKw/7GLGm1UfoPY
V5 EZj43dn4FVX/xpA89kNCN6tzIBWCdAA+3i3JrU/Qbnk
V50 H2iV7b65HmFDkBdy/vSujGb9LYlZcesIHmTchFpHoE8
V51
V52 FM4pOYTwywnnUv0vC9zm3Qp5oVNBtNZ4Trjggi3LhME
V6 /KawZxecNWcALCKNbczGrRS5uFAGJn1cWQ7X3mMnQ1w
V7
Eleitores 1 - 50 (of 52)   Próximo 50