Eleitores aptos a votar nesta eleição:

Pseudônimo:

Total de votos depositados: 22

Eleitores 1 - 50 (of 70)   Próximo 50   

Pseudônimo Rastreador da Cédula
V1
V10 La9W/x7DX7qUChCWDDNoPUhq2pwGq6ZIsbirNhULtcc
V11
V12 TXNfbZEjePAlQejooYXrd43ydbVqGTLWioAkQg3O+rI
V13
V14
V15 Jdz6pKHcqmwMNTp4RqSOFOrpi0RD0jskq/7NT28/H6o
V16 tx310QdMTuk9nEP2liQwf4ow4HoWacF12ST8M7oqzYk
V17 yG8IV39F1HpHK48OtcgUq/Gq2eOQTeu/ErABL1G1uD0
V18 H3VCeUR/iDVtiaI1gLiDpd1wQQ2aecphiSc7qVPocA4
V19
V2
V20
V21
V22 cV/kXjJLpocGw129+bmTssL1wDg0mqwryVrJN7i3Snc
V23
V24 UywQgBmeJ1i6ryC8EV07GeYEp1VPoor36mkp843D+IQ
V25
V26
V27
V28
V29
V3 gGeBAEQPaTeQpnF507mMYFfxeS0pZgq4E0uZcyJ3Nqo
V30 GEbyiE58cgbcFNYAvEYMQPkQQeGfIgnkWCzS9uCRhVk
V31
V32
V33
V34
V35
V36
V37
V38
V39 TRUV9tFzXcGLWeiIg1WzKLa8CkYq6+dWTPXfNZ2VEAg
V4
V40 HBadHJOCoWCOlx83eD2SBW8cQRlByvJWQCEyeWj2xxQ
V41
V42
V43
V44
V45 KM9JTTFkhKAb5kr99+lNa8majCXlEPqke5EJWBivtTA
V46
V47
V48 cVYckICbLrR8SPevc59LISfSdWV1EoMMQa6stsKXHms
V49
V5
V50 a6me6jgdPlLVCFbgGfTxjaLGRHQQIB858FNQ4eIt6So
V51 MijlYfuu+otB3AQc9f0ViI6YblXgBxFu+Zht7yd9oEs
V52 YYWXFOSQKfKNU7Wr1e/AM3wGeTU/OGA7hILr1bgoneE
V53
V54
Eleitores 1 - 50 (of 70)   Próximo 50