Eleitores aptos a votar nesta eleição:

Pseudônimo:

Total de votos depositados: 65

Eleitores 1 - 50 (of 122)   Próximo 50   

Pseudônimo Rastreador da Cédula
V1 SDr9tBB6xzB2zm6pEBGr95CV41TBYz51ZtS9IZ+3Jsg
V10 2+N8nAz/0QW0snnd+mB6lQc1dlrspAcwnwPJS5h4DN0
V100
V101
V102
V103
V104 pycplYcaDm7cA8QD4ehVxKilMgARfjzb9NWzO1cl7MY
V105
V106 ojBKDvFV01RQnBd+D1S/tI3mH9nxGGyPrwGuUCjYm7o
V107
V108
V109
V11
V110
V111
V112 it3lSUvPJ3NKV/Zag+BkoS2lvFexTqk7do8WRdHi2Go
V113 0RiaZmm/0VD1mxgNZs4hd/w4a/n/1A6HUJySkf1IO/Q
V114 2WxlcfOmPES5LMdhmqb2/wZ/Os7btxsUkAjW1w1EjBY
V115
V116
V117
V118 j1Xm5PEL0darmNPYPZv9ITC9gYW4/LtiGv+3IhkklnQ
V119 z8SgY7hmgxLW+2xUfdk8jvVNZkkF0sDeXVtUfTmIJsA
V12
V120
V121
V122
V13 i5g/st3vBc0pOJXQD8BhY0hxDceqW6GvQ7PVTU5Tnw0
V14 /fghpeIlHYuZ1F6RFvdYgiCmGI+dOJh80RU+ayFZZSE
V15
V16 Jpb1rMgr4Y5JkBtPwV2cNo8NTiKnMkCIpRTimug3fmU
V17 l4XamSCD6cX4n0yx7kLih2i7Wt6rWKW0gDmTbPKk1dY
V18 1tKTLX0WPFM1OEEORLIsRuisYePeN2tudbpNEzq+nK4
V19 olBTIagaZfLDAXJBJMObV47BrilpRkj/SS7ENlO/pXE
V2
V20
V21
V22 gnRnQU+Mb9tOuq+RRSTEvaqn2w/Qp8knuHG/FGS8QVo
V23
V24 eI0YpZDG7w9iFnK6l1PU5bcpmNx1YRAOdA4GlHz0Dmc
V25
V26
V27
V28
V29
V3
V30
V31
V32
V33 vYklt1fWm0Gll/NsFgBLejjgE9cwGe/B/qfXa81CoIE
Eleitores 1 - 50 (of 122)   Próximo 50