Eleitores aptos a votar nesta eleição:

Pseudônimo:

Total de votos depositados: 22

Eleitores 1 - 50 (of 54)   Próximo 50   

Pseudônimo Rastreador da Cédula
V1 cfnrsyQN6tdLSoTxccSj+5gFRETjzAj0R+QIRdqj6Dw
V10
V11 1hiphliFZ5ohXHouzLYBh3IgK7CoNzi93wg1RRtJiUg
V12 JKnkG4caRdAUg0rZWPRWNvvXpAWJA+BqJSNOfeM2zjE
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19 OiyM3uqoD9EBsbi1mFhXkhVipY82gXsDBptyj043AhE
V2
V20
V21
V22
V23 zjlJw5WRxMiDpS+JPYvDugMiWoXb/4Ndk1ftXOc/iIk
V24 TzwTwlsWclECpOaerys+hTSgSHG7YT3DHhU/dFG/aDA
V25
V26 0oPUGkvxibAdJYzvA6NfHVRMBGdaqb9amciG0V4ils4
V27
V28 I4moCS/AeBy8ECmiPql2vPKE4PVbDcUvVnVY5tyi2+w
V29
V3
V30
V31
V32
V33 uUJcVmD7QnYBtEbcVxARDTWDXgdH8xlL/bVQtGeNAZI
V34
V35
V36 4MknDJGAVuMMGvBhIwLgChOnbBzVNnd50DXAyROHSwI
V37 QgeE/4nfC9rkmss4MT1Oe/nbKOBiPODf/AZCpE9KqRs
V38
V39
V4
V40
V41 Ar64MvFBq4JbQGghWnq87a+saISuKM7jcNV9Ucm3CFw
V42 k5Nbb0kzmIA+9piyQsw7wKB64Zd1uD/vkWQqiBcwV5Y
V43
V44
V45 zu/is2tcUahWHvPRlrJ5jrOocZKZxYHbWvs6MyKQXKk
V46
V47 m6k+v4lz2+qOBzsi09+Ap3gRIhXZXzHOOWeKJfbxJ8g
V48 PHQoW4nvSCo6wZILiHPTa1OTI4g53lUI1NDSwkK7sIM
V49
V5 sufAL4LedlU5TP+kf3jSSX5hTjfMi4vLi4jJyH4VfRo
V50
V51
V52
V53 oHYi0Ep69L8h26MMWasOb/QPCT/J2GVO2c7G+45mTOc
V54
Eleitores 1 - 50 (of 54)   Próximo 50