Eleitores aptos a votar nesta eleição:

Pseudônimo:

Total de votos depositados: 32

Eleitores 1 - 50 (of 75)   Próximo 50   

Pseudônimo Rastreador da Cédula
V1
V10 raB+IGCDTuz0T+w1wTD0TReH0pCWAh5V9+NkvqQCK6s
V11 MB7E49CtRMp30qjmktu+bx3KRbjvxTDpDT0E+NWk8QE
V12 eRei3xb/Y8oGcvTjDYUI+VVwAR/B0QNgaJEIw5ogKvg
V13
V14
V15
V16 ucYbJTWTwvqNCCcqGTTWv9qazYbtXR7rdBjB2X3f7G4
V17
V18
V19
V2 fQ8TUPQ9gdIVjsTA83KJ2knNGWrglMlmFtV/VZBcqcc
V20
V21
V22
V23
V24
V25 eiYZuNU8baanPpbWoKzzKMA2JNurnzv2n0XFZFtwX0Q
V26
V27 CVtEF750t08e9baWRhSdU4dQYPNfKzHHadOkxWB26+E
V28 Tdzt3kBY8iC9OvdqulEGnOEtA33A50vCkQGO6IzrLMc
V29 JWxcHMx9wb5OvoYAdrd2HsKY9UCGfIc2tDSYmV0nmpM
V3
V30
V31
V32
V33 UxI/b8r1aAKpWXqRkzndWpXI0MbVrrgq9ugEAGIuuGM
V34
V35 fxgmKeQr6JqFg4ATyKKz9KgqhrHEBRojzuLVZlw1cvs
V36
V37 2KbsqIpzDjRaYze64rCjhKd8cp8hJazq6gG+aao81R8
V38
V39 jwSjxX2HL1Y8m5Ch1pcneY9+GAH7e7Fl6aVFKAqqMZQ
V4
V40
V41 8xYm7UzlUm+6WJiwnLb5hHo7/+29ICbed0KWs6mrcAc
V42 XbT6tJySCQ3Q0BCS4v1ltl7W6IluhGCPdDnmjSBw/1E
V43 PJ745U1UMlWgpkz5bzoRgB5UWJVXyU/RamGlu+6UYzQ
V44
V45 4M7SoG6bLlBDdtVRhyJZ41sOpa3H+jpSEcCcBZKrKEw
V46
V47
V48
V49
V5
V50
V51 u3U4vjrzj8g1QiC955gZOWCbTUwip3i036gGhjAsGno
V52
V53
V54 KRd/hqDqEOOft6eIw//3x6/s4XM//OPsvqXi+K48T2k
Eleitores 1 - 50 (of 75)   Próximo 50