Eleitores aptos a votar nesta eleição:

Pseudônimo:

Total de votos depositados: 40

Eleitores 1 - 50 (of 70)   Próximo 50   

Pseudônimo Rastreador da Cédula
V1 yPCzB2mvpZRbsDuwIjn+zpNtZ27mZZiY8cpsPBI4qgo
V10
V11
V12
V13 koI62PwtjVuXxgS5kKUSySSC0fgwL5S9LjDatnyjk9U
V14 r9hdz7/tO6MddcplG5mG3DOIy24Vy8jkyHWnIDCyHs4
V15
V16 n4HN2UbsAyQEk+mjhpC90whCFQtcKCG63bN02qcBOfY
V17
V18 0LMun0Yf2etV7YMby4JkfzbbIrCyGvY/EzwCc/P8vvU
V19 +5CGrFMoi6Al4XrkCnIgz/ErXmMJaYIm0bZjRKVAp+k
V2 qZObFfpstjieZSVu7Je7QmkKRjypVT3Jhz1l3JoSOwY
V20
V21
V22
V23
V24 9K15OiD2UvpHJCCJijZuUlycsnJhwS2hnbea+4MaJNE
V25
V26 ZSbnrNclwUrZmrGwNUKCRvr5vJnyGkH648H3zw54bb8
V27 ehxKiotGBD5Gj51aDGjX4GHCAzQsBCfVzt7zeZcXi+A
V28
V29 q/JS6PBmOU63PzNmBuLuN5FaPD7K707MIk6yYj4Z0k0
V3 tFpLUw6LK7FKT4vOzWpbE4VDI2U4gGDV9OqWiKql6m0
V30 gyalb8pJF2rjppMm9aJdwfmX9OHt2F6f7/c+Q2k1ru0
V31 ykCrqrvpMtVdFviHw0bLI78vCodvQzg+mt+mahuTWI8
V32 TCEjcqx3MTatrlVuymgKt/H3d2035xbqbye9cN+j2GE
V33 0x2I29GVVIGWqpk6BWhpJj/OiXoEd9A2AdrOtuSkKlE
V34 ImSV+zYh5oeUTsrArjTLtgMU4iFhnZ6Zjoo1SAKGmtM
V35 F0/HXMMoKBHNia/tt3Vbiha3CtRXdVmEw1fPQJYWWE0
V36 VZSKAxdUqmkS42majZokgMMJhft5jaC/WyjrPsxoXcY
V37 yKvMwcpErTn+pJMP+9OI9Jh/QTqRsBVNZswcHZ979aA
V38 dbrAAYeslOKxvr2l+rWJct9hYDB9YI/jvhzpj6FQFy0
V39 gu+P9zqb4uyn8GRdx3wmk5LKMVmzGgjgph+rEUMHeHw
V4
V40 /bhs5F3MasovyxxwpBOuTloAticnXC1rHOqZCt+16/k
V41
V42 xtqSaFY78GZag9kPtRQs8yBUec0oQF0zxaEoA/TGnUk
V43 p5UPZr37MeJNM3cC8cazmtNruHE1iRSNO5VI2WAUfws
V44
V45 HOdn7LTwQIkk1ik/pQe4KuY2Yhvpd/n/euI3jwRJzj8
V46 /X5iSPpFTM/c5o797TZy3/TVFeMZR/i6STLDf5jelZY
V47 rh3iLUizm/X8sE/Hxs270o1jxs5vFesHrHMUc+oPaJo
V48 i2lpxtXaS+RlP5ACzFE1OYiQGYT4PNTkkjntNrb/Sko
V49
V5
V50 f1UZHW4VIrExbOEXD4PE7z93Neqq6bXoHgVHKX1mzmo
V51
V52
V53 lSMrs0DS9HlqOQ5WXu2GpUfiMyoMVGinmv12ME7P+es
V54 j+b+0jmc+GTxzsHtMfeRcUnJqJddA6kCkpOzYVSzPKg
Eleitores 1 - 50 (of 70)   Próximo 50