Eleitores aptos a votar nesta eleição:

Total de votos depositados: 11

Eleitores 1 - 14 (of 14)  

Pseudônimo Rastreador da Cédula
V1 XnPyhfbT8C2XV7qw/otj0j1Ui3bHDyOOmYuypJ1YMjo
V10 20j6ZghZMmZ/MpPCXpY2g8aRobTC/wj2BgPgQ+0+2Ps
V11 XhzB/9GM3BqTO25a+7kfv5WyV2dJ0getD0yEWTXHzB0
V12 /G/B9cZn7WRuj4HsnKob/1D4l/USsW/Gfjc6N7dl5HI
V13
V14 7kE2pQS0EMCkWopr29SW1e0LJtU7wrvM88A+UwnskTk
V2
V3
V4 JX66SKw3MdZ12J4cf1pEwaXs1WSZhlCCYVZhmnKsOn0
V5 uBgwESZQg0j3yT4HWIZqb9GMRRSas6ulQOqxrtDW6hw
V6 /jwuVO3LK5vKKc+RYO3D9BsKE9D5F+KF0NWauYkM8H8
V7 IbEc/HeUxVromtT9bXz6CZNVN0xFKZahKtBSaLMTWUQ
V8 dKJxRu7WO5LJtD+QhoWyDBaGJPJMhEV/mM3kcqwma9I
V9 gVV4FZ7U4yqde1C2Gk9hHoEywhrsukc+Kv4XQsBxJOg
Eleitores 1 - 14 (of 14)